Hotline: 08 387 244 04. Fax: :08 387 242 34
Tiếng anh | Tiếng việt

Giới thiệu

11Th4 2016

2001: Thành lập là Công Ty TNHH 1 thành viên hoạt động trong lãnh vực xây dựng 2004: HDC chuyển thành Công Ty TNHH 2 thành viên, mở rộng hoạt động sang lãnh vực khai khoáng 2008: HDC chuyển thành Công Ty TNHH 3 thành viên, mở rộng hoạt động sang lãnh vực nhập khẩu […]

11Th4 2016

Công ty TNHH Hùng Dũng thành lập vào năm 2001 với 2 thành viên sáng lập họat động trong lãnh vực xây dựng. Năm 2003: công ty mở rộng sang lãnh vực khai thác khoáng sản. Năm 2005: thành lập công ty thành viên chuyên họat động trong lãnh vực khai thác khoáng sản. Năm […]