Hotline: 08 387 244 04. Fax: :08 387 242 34
Tiếng anh | Tiếng việt

Khai khoáng là một trong những lãnh vực họat động ổn định của HDC, thị trường khai khoáng chính của HDC hiện đang tập trung o các tỉnh miền Trung như Ninh Thuận, Bình Định, Bình Thuận.